türkiye’de kumar yargı yetkisi jandarma 9

Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Celal Işıklar

Şehirlerin imar ve deprem planlarını bilime uygun olarak hızla yapacağız. Şehirlerimizde koruyucu ve kalkınma odaklı sosyal politikaları planlayacak, geliştirecek ve uygulayacağız. Şehirlerimizin doğal ve tarihi dokusunun bozulmasına izin vermeyeceğiz. Tek merkezli ve çarpık yapılaşmanın önüne geçecek, kentsel dönüşümleri amacına uygun yapacağız. Kentsel dönüşümde, rantsal değil, kentsel dönüşümü esas alacağız. Tüm şehirlerimizi, medeniyet değerlerimize ve kültürel kimliğimize uygun olarak inşa edecek mimarlara ve şehir planlamacılarına emanet edeceğiz.

GEÇİCİ MADDE 13- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Yargıtaydan seçilmesi gereken bir asıl ve bir yedek üyenin seçimleri Anayasanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yapılır. Anayasa Mahkemesi asıl üye sayısı onbire ininceye kadar boşalan asıl üye kadrosuna, asıl ve yedek üye sayısı toplamı onbeşe ininceye kadar da boşalan yedek üye kadrosuna seçim yapılmaz. Anayasa Mahkemesinin yeni düzenlemeye intibakı sağlanıncaya kadar asıl üye sayısının onbirden, asıl ve yedek üye sayıları toplamının onbeşden aşağı düşmesi nedeniyle yapılacak seçimlerde bu Anayasanın kabul ettiği esasa ve sıraya uyulur. GEÇİCİ MADDE 7- İlk milletvekili genel seçimi sonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıp, yeni Bakanlar Kurulu kuruluncaya kadar, iş başında olan Bakanlar Kurulunun görevi devam eder. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun. Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasî propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz. Danıştay Başkanı, Başsavcı, başkanvekilleri ve daire başkanları, kendi üyeleri arasından Danıştay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için seçilirler. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcıvekili, Yargıtay Genel Kurulunun kendi üyeleri arasından gizli oyla belirleyeceği beşer aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından dört yıl için seçilirler. Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile verilen diğer görevleri de yerine getirir. Anayasa Mahkemesi üyeleri aslî görevleri dışında resmî veya özel hiçbir görev alamazlar.

  • Maddelerinde müracaat ve şikâyet hakkının kullanılma usulüne sınırlama getirilmiştir.
  • Öğretmenlik mesleğini stratejik meslekler kapsamına alarak, mesleğin itibarını ve önemini artıracağız.
  • Maddede hakaretin bir haksız fiile veya hakarete karşılık olarak gerçekleştirilmesi halinde uygulanabilecek bir hüküm düzenlenmiş, 130.

Zira teşkilatında disiplin mahkemesi kurulan komutanın bir disiplin suçu işleyen asker kişi hakkında vereceği disiplin hazırlık soruşturması açılması emri üzerine fail hakkındaki disiplin soruşturması disiplin subayı tarafından yapılır (477 SK m.14/4). Dolayısıyla “ast”, üstün rütbece veya kıdemce aşağısında bulunan kimsedir (İçHizK m.10). Bir astın disiplini bozan bir hareketine rastlayan üst, failin disiplin cezası ile cezalandırılmasını ancak disiplin amirinden isteyebilir. Maddesi[277] gereğince astı geçici olarak tutuklama[278] yetkisine sahip olsalar bile, bu kişilerin cezalandırılmasını ancak disiplin amirinden talep edebilir. Maddede; “Disiplin kabahatlerinden dolayı verilen hapis cezaları bir sene müruruzamana tabidir. Bu müddet cezanın tebliğinin ertesi gününde başlar.” hükmü bulunmaktadır. Bu düzenleme irdelendiğinde tüm disiplin cezalarını kapsamadığı görülmektedir. Maddede sadece disiplin kabahatlerinden dolayı verilen hapis cezaları (göz hapsi ve oda hapsi) ile ilgili infaz zamanaşımını düzenlendiği, disiplin tecavüzleriyle ilgili verilen hapis cezaları için ve ayrıca hapis cezaları dışındaki cezaların infaz zamanaşımı süreleriyle ilgili bir düzenlemenin yer almadığı anlaşılmaktadır. Uygulamada sıra harici hizmet cezası daha çok sırası dışında fazladan nöbet tutturma, temizlik işlerinde görevlendirme ve zor eğitimlere tabi tutma şeklinde verilmektedir. Askeri Yargıtay bir kararında , içtimaya geç kalınması gibi disipline aykırı bir davranış nedeniyle verilen sürünme eğitimi yapma emrini, sıra harici hizmet cezası niteliğinde görmüştür[240].

Buna rağmen uygun nitelikte başkan ve üye bulunmazsa, en yüksek komuta makamından itibaren sıra ile aşağı derecelerdeki komuta mevkilerinde bulunan subaylar başkan ve üye olarak görevlendirilirler (477 SK m.31/2). Maddesinde, disiplin cezasına karşı idari başvuru (itiraz) için, “şikâyet” kavramı kullanılmıştır. “Şikâyet” kavramının sözlük anlamı, hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlanma, yakınma, birinin yaptığı yanlış bir iş veya davranışı daha üst makamdakine bildirme[429]; hukuki anlamı ise, takibi şikâyete bağlı olan suçlarda mağdurun Cumhuriyet Savcılığına takibata başlaması için müracaatta bulunması[430] olarak tarif edilmektedir. Yüksek Disiplin Kurulu eylemin ağırlığına göre, uyarma, kınama, görevden çekilmeye davet disiplin cezalarından birini verebilir. Bu düzenlemeyle Yüksek Disiplin Kurulu’na işlenen disiplin suçuna uygun disiplin cezasını belirleme konusunda geniş bir takdir alanı bırakılmıştır. Herhangi bir basit disiplinsizlik nedeniyle TSK’dan çıkarma sonuçları doğuran görevden çekilmeye davet cezası verebilmesi mümkündür. Başka bir organın yargı denetimine tabi olmayan böyle bir disiplin uygulamasının memur güvenliği ve hâkim bağımsızlığını ihlal ettiği açıktır[418]. Fıkrasında; “Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir” hükmüne yer verilmiştir. Böylece memurun disiplin suçu oluşturan fiiline karşılık gelen cezanın tespit edilmesinden sonra memurun geçmiş çalışmalarının olumlu ve sicillerinin de iyi olması şartıyla bir alt cezanın verilmesi konusunda ceza vermeye yetkili amir veya kurullara takdir yetkisi[387] tanınmış bulunmaktadır[388]. Yüksek disiplin kurullarının, sahip oldukları ceza verme yetkilerini yetki devri yoluyla devretmeleri mümkün değildir[375]. Yetkisiz makam tarafından verilen bir memuriyetten çıkarma cezasının yüksek disiplin kurulunun icazet veya onay vermesiyle sağlıklı hale gelmesi de mümkün değildir[376].

Maddedeki hususları kapsamamasını[764], davalı olarak ilgili Bakanlık yanında cezayı veren disiplin amirinin de davalı olarak gösterilmesini[765], dilekçe reddi sebebi olarak görmektedir. Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, yakalanan veya tutuklanan kişinin, bu yakalama veya tutuklamanın hukuka uygunluğunun denetimi ve serbest bırakılmasını sağlamak için mahkemeye başvurma hakkı bulunduğu yine sözleşmenin 5. Maddesi hükümlerine aykırı olarak yapılan bir yakalama ve tutuklamanın mağduru olan kişinin tazminat isteme hakkı bulunduğu görülmektedir. Bu yüzden kural olarak idari işlemler ve dolayısıyla da disiplin hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar kapsam dışında kalmaktadır[741]. Bu durumda temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası bir andlaşma hükmüyle bir yasa kuralı arasında çatışma olduğunda andlaşma hükmü üstün sayılacak ve ulusal yasa kuralı ihmal edilerek uygulanmayacaktır.

Bu sporlar takım halinde yapıldığından ve fertlerin tek başına bu sporları icra etmeleri mümkün olmadığından, yapanı az, seyredeni fazla olan seyir sporlarıdır. Bu sporların ıslah edici, terbiye edici özellikleri yok denecek kadar azdır. Seyircileri arasında zıtlaşmalar ve kötü söz kullanımı söz konusudur. Başka biri olumsuz yönü de paribahis ve kumar sektörünün bu sporlarda zirvede olmasıdır. Sağlık hizmetleri birimlerinin örgütlenme ile ilgili bazı sorunları öne çıkmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın bu örgütlenme yetersizliği çözümleyecek, sağlıkta stratejik planlama oluşturarak bugünü ve yarını programlayacağız.

Kişisel sorumluluk kuşkusuyla hizmet zaafı yaratılamaz aksi halde, bu zaafa bağlı olarak doğan zararların Devletçe tazmini sonucu kişilere rücu esasına göre uygun işlem yapılır. Suç faili olarak aranan kişilerin, izlenmesi ve elegeçirilmesi amacıyla gerekli teşkilatı kurar, kayıtlarını tutar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği sağlar. Jandarma görevin yürütülüşünde kanuni kısıtlamalara ve insani düşüncelere bağlıdır. Faaliyetlerine muhatap olanlara, düşman gibi görülmemesi için gerekli özeni gösterir. Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, hükümet emirlerine ya da tebliğlere ve genel olarak kamu düzenine uygun olmayan eylemleri, işlenmesinden önce kanun ve nizamlar çerçevesinde önlemek. Jandarma; emniyet ve asayişi sağlamak, kamu düzenini korumakla yükümlü olup, bu görevlerini iki şekilde yürütür. (2) Ateş emri verilmemiş olsa bile 39 ncu Maddede sayılan,durum ve özelliklerin ortaya çıkması nedeniyle, silahın kullanma zamanını, ölçü ve tarzını, her alandaki özel şartları gözönünde tutarak; her görevli kendisi değerlendirir ve saptar. Görev alanına giren konularda, ihtiyaç duyulan bilgileri, gerçek ve tüzel kişilerden ve her türlü kurum ve kuruluşlardan isteyebilir.

Yeniden Refah iktidarında, Doğu ve Güneydoğu illerinde kenevir ekimi için gerekli kanunların çıkarılması ve devlet kontrolünde ekimi ve hasatı sağlanacaktır. Kenevirin üretimi ve satışı, dünyanın bazı ülkelerinde tamamen yasaklıdır. Türkiye de kenevirin yasaklı olduğu ve uyuşturucu sınıfında yer aldığı ülkelerden biridir. ABD’nin politikalarına göre şekil alan kenevir bitkisi birçok üretim alanında yaramakla birlikte ciddi bir ekonomik getiriye sahiptir. Kenevirin hem çevreye faydalı olması hem de kâğıttan petrokimya sanayiine kadar çok çeşitli üretim alanları için hammadde olması gibi önemli faydaları söz konusudur. Bir dönüm kenevirin, 25 dönüm orman kadar oksijen üretmesi, dört dönüm ağaca eşdeğer kâğıt çıkarması, 8 kez kâğıda geri dönüşmesi ve petrokimya ürünlerinde, petrole alternatif hammadde olması, ilaç ve kozmetik sanayiinde kullanılması gibi faydalı özellikleri bulunmaktadır. Kenevir ekimine imkân tanınmasıyla birlikte, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin ekonomik kalkınmasını önemli ölçüde destekleyeceğiz. Yasalarda yapılacak düzenlemeler ile kentsel dönüşüm süreçlerinde yer alan kamu görevlilerinin ve özel müteşebbislerin sorumlulukları ve bu sorumluluklarıyla ilgili olası suiistimalleri halinde yargılanma usul ve esasları ile cezai şartları belirli hale getireceğiz. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanmasında soruşturma izin yetkisi, ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kaymakamlar hakkında vali; Cumhurbaşkanı kararıyla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında Cumhurbaşkanı veya ilgili bakanda olacak. Aylıksız izin süreleri hariç olmak üzere, izin süreleri subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların hizmetlerinden sayılacak. Aylıksız izin süreleri mecburi hizmet süresinden sayılmayacak.

Yıllık izinlerin senesi içinde kullanılması esas olacak ancak hizmet, alıkonulma, esaret gibi zorunlu nedenlerle yıllık izinlerini kısmen veya tamamen kullanamayanların izinleri, takip eden sene içinde verilebilecek. Bu kapsamda, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı bünyesinde bulunanlar ek hizmet tazminatı alabilecek, tabur ve bölük komutanlığı eşiti görev yerleri İçişleri Bakanlığınca belirlenecek. İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılıyor. Hizmet ihtiyacı sebebiyle göreve devam ettirilen personelden, bu süre içerisinde kendi isteğiyle emekli olmak isteyenler, resen emekli edilenlerle aynı haklara sahip olacak. Bulundukları rütbede 5 yıl süreyle terfi edemeyen Emniyet Amiri ve Emniyet Müdürü rütbesindeki personelin resen emekli edilmesi uygulamasında düzenlemeye gidiliyor. Yetişmiş personel kaybının önüne geçmek için, hizmet ihtiyacı sebebiyle emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyen personelin fiili hizmet süreleri, Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ve Bakan onayı ile ikişer yıl periyotlarla toplamda dört yıl uzatılabilecek.

Karakolun bütün mensupları tüm emniyethizmetlerini ve bu arada suçta araştırma hizmetini de görürler. Vilayetlerde Emniyet Müdürlüğü içindeasayiş şube müdürlükleri, ilçelerde ilçe Emniyet Müdürlükleri içinde AsayişBürosu vardır. Emniyet Teşkilâtı Kanunu, “silâhlı biricra ve inzibat kuvveti” olan polisi, “üniformalı” ve “sivil” olarak ikiyeayırdığı gibi (ETK 4), üniformalı polisi de “vasıtalı-vasıtasız” gibi kısımlaraayırmaktadır (ETK 5). Kanunda yapılan diğer bir ayırım ise, “idarî (21), siyasîve adlî” polis ayırımıdır (ETK 8). Karayolları Trafik Kanununda “özel kolluk”olarak isimlendirilmiş olmasına rağmen trafik polisi de genel kolluğadahildir.(22) Bizim araştırmamız yönünden üzerinde asıl durulması gereken kısımAdlî Polistir. Madde 4 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halk oylamasına sunulması halinde 1 inci maddesi ayrı, 2 ve 3 üncü maddeleri birlikte ayrı oylanır. Madde kenar başlıkları, sadece ilgili oldukları maddelerin konusunu ve maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı gösterir. A) Hâkimler ve Savcılar Kurulunca adli veya idari yargıda hâkim veya savcı olarak atanabilirler. D) Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinden Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş bulunan kişilerin herhangi bir sebeple görevleri sona erene kadar üyelikleri devam eder. Birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri uyarınca seçilen üyelerden, üçüncü fıkra uyarınca göreve başlayanların görev süresi, birinci fıkranın (a), (ç), (d) ve (e) bentleri uyarınca seçilen diğer Kurul üyelerinin görev süresinin bittiği tarihte sona erer. Birinci fıkranın (a), (ç), (d) ve (e) bentleri uyarınca seçilen Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun asıl üyeleri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki otuzuncu günü takip eden iş günü görevlerine başlarlar.